Легализацията представлява процес на свързани заверки в различни инстанции, като последната такава е от Отдел “Консулски отношения” към Министерство на външните работи на Република България.

За Ваше улеснение сме представили основните видове документи и процеса на тяхното легализиране, както и необходимите документи, които трябва да притежавате за това.

БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ

 

I. Вид документ: Общински:

 1. Акт за раждане
 2. Удостоверение за граждански брак
 3. Удостоверение за семейно положение
 4. Удостоверение за идентичност на име
 5. Удостоверение за наследници
 6. Удостоверение за смърт

Изисквания: Дубликат, издаден от общината, издала оригиналния документ. На гърба на документа трябва да има правоъгълен печат за чужбина, с който общината удостоверява подписите и печатите, положени върху документа.

Необходими заверки: МнВр

II. Вид документ:  За образование:

 1. Диплома за основно, средно или висше образование, издадена от МОН
 • Дипломите за висше образование от Музикалната акдемия, Национална художествена академия и НАТФИЗ се нуждаят от предварителна заверка в Министерството на културата, след това се носят в МОН
 • Дипломите за висше образование от Медицинска академия се нуждаят от предварителна заверка в Министерството на здравеопазването, след това се носят в МОН
 1. Академична справка
 2. Уверение

Изисквания: Прави се нотариална заверка на копие, след това се носи в МОН за поставяне на апостил (5 раб. дни). Превежда се копието, заедно с печата от нотариуса и апостила. Ние можем да занесем дипломата за поставяне на апостил, но трябва да имаме нотариално заверено пълномощно.

Необходими заверки:  МОН и МнВр

III. Вид документ: Правни:

 1. Свидетелство за съдимост (издава се от съответния районен съд, необходимо е да е заверен и подписан от съдия, не само от секретаря и да е отбелязано за коя държава се издава)
 2. Решение за развод (заверява се преписът, а не оригиналът, преписът трябва да е подисан от съдия и секретар)
 3. Решение за регистрация на юридическо лице
 4. Пълномощно, нотариално заверено
 5. Декларация за съгласие, нотариално заверена
 6. Нотариален акт
 7. Договори
 8. Свидетелства за професионална квалификация (нотариално заверено копие)

Необходими заверки: Министерство на правосъдието и МнВр

IV. Вид документ: Медицински:

 1. Медицинско свидетелство
 2. Удостоверения
 3. Епикризи
 4. Имунизационен паспорт на дете (не се легализира здравната книжка на детето)

Изисквания: *В медицинското свидетелство за работа в чужбина трябва да са попълнени всички данни , посочени в началото на документа и да са направени всички прегледи.

* В имунизационния паспорт трябва да са попълнени всички, направени до момента имунизации и личният лекар задължително да е подписал и подпечатал всяка страница

Необходими заверки: Министерство на здравеопазването и МнВр

V. Вид документ:       Банкови:

 1. Банкова референция с подписи за чужбина

VI. Вид документ:      Документи от НОИ:

Изисквания: Трябва да имат правоъгълен печат от НОИ или да са подписани от ръководителя на Дирекцията в НОИ, който има спесимен в МнВР

Необходими заверки: МнВр

VII. Вид документ:     Документи от НАП:

1. Данъчни документи

Изисквания: Трябва да имат правоъгълен печат на териториалната данъчна дирекция на НАП

*Забележка Възможно е в някои държави да не бъдат признати преводите, извършени от български преводачи, независимо от това, че подписът на преводача е заверен в българското МнВР. Необходимо е да бъде поискана предварителна информация от дипломатическото представителство на държавата или от местния орган, където ще се представя документът, дали извършеният и заверен в България превод ще бъде признат. В някои държави тези преводи се признават, след като съответното дипломатическо представителство, акредитирано за нашата страна, удостовери заверката на подписа на преводача, извършена от българското МнВР.

*С вербална нота номер 13/MNE от 21.02.2007 г. Посолството на Португалия в София е информирало МнВР на Р България, че от 26.02.2007 г. всички преводи на български документи ще се заверяват присъствено в консулската секция на Посолството на адрес: ул. Позитано 7, бл. 3, ет. 5.

*Гърция не признава преводи, направени от български преводачи, затова българските документи се легализират и след това се превеждат в Гърция.

 

ДОКУМЕНТИ ОТ ЧУЖБИНА

I.Документи от страни, с които РБългария има подписан договор за правна помощ

Не  е необходим Апостил, документите трябва да са заверени с административен или нотариален печат в страната, от която са издадени или копието да е заверено в съответното посолство

Списък на държавите, с които Р България има подписан договор за правна помощ

Австрия; Алжир; Азербайджан; Армения; Беларус; Виетнам; Грузия; Италия; Йемен; Кипър; КНДР; Куба; Кувейт; Либия; Македония; Монголия; Полша; Румъния; Русия; Сирия; Сърбия; Босна и Херцеговина; Словения; Хърватска; Узбекистан; Украйна; Унгария; Франция; Чехия; Словакия

 II.Документи от страни, с които Р България няма подписан договор за правна помощ, но са подписали Хагската Конвенция от 1961г.

Изисква се Апостил

 III.Документи от държави, с които РБългария няма подписан договор за правна помощ и не са подписали Хагската Конвенция

Изисква се заверка с печат на Българското посолство в държавата, в която са издадени или печат на посолството на съответната държава в Р България